Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org - Türk Hat Sanatı

Kalem Güzeli web sitesine hoş geldiniz...

 

Hat Eserleri Galerisinden...

Hilye-i ?erîf
Hilye-i ?erîf
Mustafa Cemil Efe
Sülüs - Nesih
Levha
Levha
M. Halim ?zyazıcı
Celî Sülüs
Levha - Ayet-i Kerîme
Levha - Ayet-i Kerîme
Hüseyin ?ksüz
Celî Sülüs

Hat eserlerini galerimize son eklenme sırasına göre
görebilmek için lütfen tıklayınız.

Son Eklenen İçerikler

Hırka-i ?erif Vakfı Kültür Merkezi Sanat Kursları

Hırka-i ?erif Vakfı Kültür Merkezi῾nde Klâsik Türk-İslâm sanatları, modern sanatlar, müzik ve dil e?itimi ile medeniyetimizin izlerini geçmi?ten gelece?e aktarma yolunda birçok bran?ta hizmet veriliyor.

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi 2017 - 2018 e?itim dönemi ba?ladı.

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi 2017 - 2018 e?itim dönemi klasik sanat e?itimleri, 18 Eylül tarihi itibariyle ba?lamı?tır.

M.U?ur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler kitabı yayımlandı

M.U?ur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler isimli eseri Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlandı.

Klasik Sanatlar Yıllı?ı 2015 yayımlandı

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi῾nin hazırladı?ı "2015 Klasik Sanatlar Yıllı?ı" yayımlandı. Diyanet İ?leri Ba?kanlı?ı Yayınlarından çıkan yıllık 560 sahifeden olu?uyor.

Unutulan De?erlerimizden Hattat Karînâbatlı Hasan Hüsnü Efendi - Prof. Dr. Muhittin Serin

İslâm sanat ve bilim dünyasında, gelenekleri koruyan büyük üstatlar yanında yeti?mi?, ortak de?erlerde birle?erek bir ekol içinde erimi? ve sadece ismi kalmı? sanatkârlar vardır.

Celî Dîvânî Yazıların Anatomik Yapısı ve Kompozisyon ?zellikleri - Sava? ?evik

Foto?raf galerisi içeren yazıCelî Dîvânî yazı, dîvânî yazının kullanımından sonra geli?mi? bir yazıdır. Dîvânî yazı Selçuklular döneminden itibaren kullanılmakta olup, bu döneme ait eldeki örnekler dîvânînin geli?memi? biçimlerini yansıtmaktadırlar.

Nijer Yetimleri Yararına Hasan ?elebi ve Talebeleri Hat Sergisinde eserlerin tümü satıldı

Hattat Hasan ?elebi ve talebeleri tarafından hazırlanan 82 eserden olu?an ve geliriyle Nijer῾de yetimhane yaptırılacak olan Hüsnü Hat Sergisi Diyanet İ?leri Ba?kanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından Be?ikta?῾ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi῾nde açıldı.

Sanat Yarı?maları Hakkında - Sava? ?evik

Yarı?malar (müsabaka) neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere dayanır. Herhangi bir konuda öne çıkmak, en iyi olmak, bir konunun en iyisini yakalamak amaçlarına yönelik yarı?maların, bazen ticari, siyasi ve kültürel amaçlara yönelik oldu?u da görülmektedir.

Klasik Sanatlar Yıllı?ı 2014 yayımlandı

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi῾nin hazırladı?ı Klasik Sanatlar 2014 Yıllı?ı yayımlandı. Diyanet İ?leri Ba?kanlı?ı Yayınlarından çıkan yıllık 594 sahifeden olu?uyor.

Sami Efendi ve Ekolü

Rakım Efendi mektebine dahil fakat farklı bir ?îve sahibi olan Sami Efendi, 16 Zilhicce 1253/13 Mart 1838 tarihinde İstanbul῾da dünyaya geldi. Babası Yorgancılar kethüdası hacı Mahmud Efendi῾dir. Asıl adı İsmail Hakkı῾dır.1

Albaraka Uluslararası 4.Hat Yarı?ması sonuçlandı

2005 yılından itibaren her üç yılda bir düzenlenen Albaraka Türk 4. Uluslararası Hat Yarı?masının sonuçları açıklandı. Yarı?mada, Celi Sülüs dalında Yılmaz Turan, Celi Talik dalında Mustafa Parıldar ve Celi Divani dalında Seyit Ahmet Depeler birincilik ödülünün sahibi oldu.

Hakiki bir hoca: Hasan ?elebi

Hat olmasaydı İslam, görsel hitabet gücünden ve görkeminden mahrum kalırdı. Bu gerçe?i Hasan ?elebi῾den daha iyi temsil eden ve somutla?tıran, ya?ayan ça?da? ba?ka hattat tanımıyorum. Hattın gücünü Müslüman olduktan kısa bir süre sonra anladım.

Hattat Hamid hayatını anlatıyor

Hat sanatının son temsilcisi rahmetli Hamid Aytaç῾ın ölümünden önce anlattı?ı hayat hikayesini aynen yayınlıyoruz.

"Diyebilirim ki, ilk tedris devrimde bu zat bana be? defa Kur῾an-ı Kerim῾i yazdırmı?tır."

Mehmed ?evki Efendi ve Ekolü

Sülüs ve nesih yazının zirve ismi olan ?evki Efendi h. 1244 / 1828 yılında Kastamonu Seyyidler῾de dünyaya geldi.1 Küçük ya?ta İstanbul῾a getirilerek ilmî tahsili yanında, dayısı hattat Mehmed Hulusi Efendi῾den sülüs ve nesih dersleri aldı. Hulusi Efendi῾den h. 1257 / 1841 yılında icazetini aldı.

Gelece?in Ustaları 2 - Geleneksel Sanatlar Yarı?ması 2014῾ün sonuçları açıklandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Gelece?in Ustaları Geleneksel Sanatlar Yarı?ması῾nın sonuçları açıklandı. Yurtdı?ından katılımcıların da dereceye girdi?i yarı?manın ödül töreni 21 ?ubat 2015 tarihinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi῾nde gerçekle?tirildi.

7Tepe7Sanat 2015 Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarı?ması

?sküdar Belediyesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından gerçekle?tirilen 7tepe7sanat Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarı?ması hat, tezhip, minyatür, ebru, kat῾ı, cilt ve çini klasik sanatlarında düzenlendi.

Merhum Hattat Prof. Dr. Fevzi Günüç῾ün Aziz Hatırasına...

kalemguzeli.org, 22 Nisan 2013῾te ahirete intikal eden Merhum Hattat Prof. Dr. Fevzi Günüç῾ün aziz hatırasına, talebelerinden Hattat Mustafa Cemil Efe῾nin Yedi İklim Dergisi Fevzi Günüç ?zel Dosyası için kaleme aldı?ı denemeyi bu dergiden alıntılayarak sunuyor.

Merhum Hattat Saim ?zel Anısına

kalemguzeli.org Merhum Hattat Hafız Saim ?zel῾in anısına onun hakkında Ali Naci İ?sever῾in yazdı?ı portreyi bir süre önce yayım hayatına son vermi? olan Irmak Kültür Sanat Dergisi῾nden alıntılayarak sunuyor.

17.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarı?ması Sonuçlandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı?ı, 17. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarı?masının sonuçlarını ilan etti. Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini deseni, ebru, kelemi?i, katı῾ dallarında düzenlenen yarı?maya ba?vurular 07 - 12 Ekim 2013 tarihleri arasında kabul edilmi?ti.

Mahmud Celaleddin Efendi ve Ekolü

Aslen Da?ıstanlı olan Mahmud Celâleddin Efendi, babası ?eyh Mehmed Efendi ile birlikte İstanbul῾a gelmi?tir. Do?um tarihi belli de?ildir. 1

Hattat Muhammed Hamdi Yazır Hayatı ve Eserleri Kitabı - Dr. Necmi Atik

100 yıldır gizli kalmı? yönleriyle Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır῾ın hayatı ve eserleri isimli kitap, Dr. Necmi Atik tarafından kültür hayatımıza kazandırıldı.

Bir İstanbul Hatırası

Beni sakın öldü sanmayın. Bütün hayatımın ya?anmı? seneleri Süleymaniye Kütüphanesi῾nde Türk kültürü ar?ivimle binlerce not ve hatıra defterlerimin içinde.
Mündericat ve resimlerim emirlerinize amade.

Süleyman Berk῾in "Hat Sanatı" kitabı çıktı

Yalova ?niversitesi İlâhiyat Fakültesi ??retim ?yesi Dr. Süleyman Berk῾in yeni kitabı "Devlet-i Aliyye῾den Günümüze Hat Sanatı" kitabı İnkılâb yayınlarından çıktı.

350 hattat bir gecede dükkân kapatmı?!

Ya?murlu bir ak?am vakti küçük bir grubun i?tirakiyle Bâbıâli Sohbetleri῾nde usta hattat Hasan ?elebi῾yi dinledik.

Mihrapta Hüsn-i Hat - Yrd. Doç. Dr. Süleyman Berk

Cami ve mescitlerin in?asında medeniyetimizin gösterdi?i ihtimam takdire ?ayandır. Fonksiyonelli?in yanında mimari açıdan da ?aheserler meydana getirilmi?tir.

Basında Portreler Sergisi - Etem ?alı?kan / 7 Eylül - 7 Ekim 2012

Ressam, kaligraf ve hattat Etem ?alı?kan῾ın eserlerinden olu?an ?Basında Portreler? konulu serginin açılı?ı 7 Eylül Cuma günü İstanbul ?niversitesi Dil Merkezi Sanat Galerisi῾nde yapıldı.

Hattat Mustafa Râkım Efendi῾ye ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı

XIX. asrın ekol sahibi celî sülüs hattatı olan Mustafa Râkım Efendi῾ye (1171/1758- 1241/1826) ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı. Biri İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, di?er ikisi Topkapı Sarayı Güzel Yazılar Kısmında bulunan levhaların ba?arılı bir grafik uygulamayla tıpkıbasımı yapıldı.

"Bir Demet Dua" Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni - 31 A?ustos 2012

Geçti?imiz yıl Cumhurba?kanlı?ı ῾Sanata Hizmet Büyük ?dülü῾ alan dünyaca ünlü hat sanatçısı Hasan ?elebi῾nin kadın ö?rencilerinin ῾Bir Demet Dua῾ adlı hüsn-i hat sergisi açıldı. 21 hattatın eserlerinin sergilendi?i açılı?ta, Türkiye, Malezya ve Pakistan῾dan 6 kadın hattata da törenle icazetleri verildi.

"İstanbul῾un 100 Hattatı" Kitabı

İstanbul, bir medeniyet merkezi olarak birçok sanata merkezlik yaptı?ı gibi, hüsn-i hatta da be?iklik yapmı?tır. İstanbul, ?Kur῾ân Mekke῾de indi, Kâhire῾de okundu, İstanbul῾da yazıldı? sözünü söyletecek ?ekilde hat sanatında bir üslûbun merkezi olmu?tur.

Kumbaracı4 Türk İslam Eserleri Galerisi açıldı

İstanbul῾un Tophane semtindeki Kumbaracı Yoku?u, yeni bir sanat mekânına daha kavu?tu. Kumbaracı4 Sanat Galerisi, ῾Noktanın Ustaları῾ adlı ilk sergisiyle misafirlerini kar?ıladı.

Mescid-i Nebevi῾nin Hattatlarından Ali Hüsrevo?lu ile Söyle?i

Ay Vakti Dergisinin Mayıs - Haziran 2012 sayısında yayımlanan Hattat Ali Hüsrevo?lu ile yapılan söyle?iyi ilginize sunuyoruz.

?ini ve Minyatür Sanatçısı Fatma ?an ile Söyle?i

Video içeren yazı?ini ve minyatür sanatçısı Fatma ?an ile yapılan ve TVNET televizyonu, Gelene?i Ya?atan Eller programında yayınlanan söyle?iyi ilginize sunuyoruz.

Vefatının 30.yılında Hattat Hâmid Aytaç - 26 Mayıs 2012 Cumartesi

İstanbul Büyük?ehir Belediyesi Kültür Müdürlü?ü, Geleneksel Türk-İslâm Sanatları῾ndan Hüsn-i Hat sanatının son dönem üstadlarından Hâmid Aytaç῾ın vefatının 30. Yılı münasebetiyle bir anma programı düzenledi.

Geleneksel İslam Sanatları - Süleyman Berk

Süleyman Berk῾in hazırladı?ı Diyanet Aylık Derginin Ocak 2012 sayısında yayımlanan, Geleneksel İslam Sanatları hakkında bilgiler içeren makalesini ilginize sunuyoruz.

Foto?raf galerisi içeren yazıİki Mushaf Yazmı? Kur῾an Dostu: Hattat Fahrettin Bilgiç ile Söyle?i

Aslen Adıyaman do?umlu bir pir-i fani Hattat Fahrettin Bilgiç. Bu zat iki adet Mushaf yazmı?, ikisi de basılmı?. ?stelik bu Mushafları yazmak için olmazsa olmaz uzuvlarından birisi olan gözlerinden bir tanesini kaybetmesine ra?men...

Temel Sanat Yapıları ve De?erlendirmeleri Semineri - Doç. Dr. Sava? ?evik

Video içeren yazıDoç. Dr. Sava? ?evik; İstanbul Tasarım Merkezi῾nde "Tasarım Seminerleri" kapsamında seminerler veriyor. "Temel Sanat Yapıları ve De?erlendirmeleri" konulu seminerlerin ikincisinin videosunu ilginize sunuyoruz.

Hattat Hasan ?elebi Cumhurba?kanlı?ı Kültür ve Sanat Büyük ?dülüne layık görüldü

Video içeren yazıCumhurba?kanı Abdullah Gül, 2011 Cumhurba?kanlı?ı Kültür ve Sanat Büyük ?düllerini; Sanat Tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice῾ye, Edebiyat dalında Sezai Karakoç῾a, Ele?tiri alanında Do?an Hızlan῾a, Geleneksel Sanatlar dalında Hasan ?elebi῾ye verdi.

"Hat: Bir Medeniyet ?izgisi" Belgeseli

Video içeren yazıİstanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti projeleri kapsamında gerçekle?tirilen "Hat: Bir Medeniyet ?izgisi" Belgeselini ilginize sunuyoruz.

IFAS: Sanatta "Gelenek - Yenilik" Sempozyumu

Foto?raf galerisi içeren yazıIFAS (International Fine Arts Symposium) Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, 20-22 Ekim 2011 tarihlerinde Selçuk ?niversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi῾nin ev sahipli?iyle Konya῾da yapıldı.

Hattat Mehmed ?zçay ile Sohbet - TVNet, Naber Programı

Video içeren yazıTVNet kanalında N῾aber isimli programda 11 A?ustos 2011 günü Hattat Mehmed ?zçay ile sanatı ve sanat serüveni hakkında yapılan söyle?iyi ilginize sunuyoruz:

Hattat Abdullah Gün ile Hasbihal - TVNet, N῾aber Programı

Video içeren yazıTVNet kanalında N῾aber isimli programda 16 A?ustos 2011 günü Hattat Abdullah Gün ile sanatı ve sanat serüveni hakkında yapılan söyle?iyi ilginize sunuyoruz:

Kur῾an Forumunun Ardından - Hilal Kazan

24 Nisan - 5 Mayıs 2011 tarihleri arasında Medine῾de gerçekle?tirilen Uluslararası Hattatlar Sempozyumuna katılan Türk hattatlardan Hilal Kazan῾ın ziyaretle ilgili olarak kaleme aldı?ı yazı Dergah Dergisi῾nin Eylül 2011 tarihli 259.sayısında ne?redilmi?tir. İlginize sunuyoruz:

İstanbul: Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitabelerinden Seçmeler)

Akademik Ara?tırmalar Dergisi İstanbul 2010 Kültür Ba?kenti Ajansı sayısında çıkan, İstanbul῾daki seçme kitabeleri konu alan önemli bir yazı olan "İstanbul, Açıkhava Hat Müzesi" isimli makaleyi PDF formatında inceleyebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Dubai῾de Kur῾an-ı Kerim Bulu?ması

Foto?raf galerisi içeren yazıBirle?ik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Birlik Bakanlı?ı, bu yıl Ramazan ayında önemli bir faaliyete ev sahipli?i yaptı. Dünyanın çe?itli ülkelerinden Dubai῾ye davet edilen 30 hattattan her biri bir cüz yazarak Kur῾an-ı Kerim῾i tamamlamı? oldular.

Foto?raf galerisi içeren yazıHasan ?elebi ve Talebeleri "Ka?ıda Akan Damlalar" Hat ve Tezhip Sergisi / 28 Temmuz - 20 A?ustos 2011

Hattat Hasan ?elebi ve Talebeleri, "Ka?ıda Akan Damlalar" isimli Hat ve Tezhip sergisiyle 28 Temmuz - 20 A?ustos 2011 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi῾nde...

On Parma?ında On Marifet: Yazının Virtüözü Hattat Sava? ?evik

Sava? ?evik, on parma?ında on marifet bir hat sanatçısı. Teknik anlamda ‘sözü çizgilerle, sembollerle gösterme sistemi῾ diye tanımlanan yazı, o, eline kalemi aldı?ında ba?ka bir hal alıyor. Siyah, kırmızı, ye?il, mavi renklere bürünen harfler, en güzel ?ekilleriyle göz alıcı birer tabloya dönü?üyor.

Medine῾de Hattatlar Bulu?ması - Ali Hüsrevo?lu

Foto?raf galerisi içeren yazı24 Nisan - 5 Mayıs 2011 tarihleri arasında Medine῾de gerçekle?tirilen Uluslararası Hattatlar Sempozyumuna katılan Türk hattatlardan Ali Hüsrevo?lu῾nun ziyaretle ilgili notlarını ilginize sunuyoruz.

Vefatının 35.yılında Necmeddin Okyay Kitabı

Foto?raf galerisi içeren yazı

Hattat Necmeddin Okyay, Osmanlı irfânı, zevki ve esteti?ini Cumhûriyet döneminde ya?atmaya gayret etmi?, birçok sanatta mâhir, nev-i ?ahsına münhasır bir üstad idi. Eskilerin deyimiyle ??Hezârfen? idi. Hat, ebrû, klâsik cilt onun u?ra?tı?ı sanatlardı.

Mustafa Râkım Efendi ve Ekolü

Celî sülüste ve tu?rada yaptı?ı inkılâpla, mektep sahibi olan Mustafa Rakım, bunu sa?layabilmek için uzun süre Hafız Osman yazıları üzerinde çalı?mı?tır. Râkım῾ın yazıdaki yeri de?erlendirilirken üç hususa dikkat çekilir.

Süleyman ?elebi῾nin Vesiletü῾n-Necat adlı eseri

Foto?raf galerisi içeren yazıGeçti?imiz günlerde kutladı?ımız Mevlid Kandili münasebetiyle Reisü῾l-Hattâtîn Hacı Kâmil Akdik hattıyla Süleyman ?elebi῾nin Vesiletü῾n-Necât adlı eserinin tıpkıbasımını bir kez daha ilginize sunuyoruz.

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org 2008 - 2019